Memories / Emlékek

How do we cope with bad memories? / Hogyan küzdünk meg a rossz emlékekkel?

'There seems something more speakingly incomprehensible in the powers, the failures, the inequalities of memory, than in any other of our intelligences.' / 'Ha van a természetünknek olyan képessége, amelyet csodálatosabbnak lehet nevezni a többinél, azt hiszem, az emlékezet az. Működésében, hibáiban, kihagyásaiban is valahogy érthetetlenebb jelenségekkel szolgál, mint a szellem egyéb területei.'
Jane Austen, Mansfield Park

As captured in this quotation from Jane Austen’s Mansfield Park, memory is both resolute and fragile. We are left with durable and lasting traces of many events and yet we can forget other moments just after their occurrence. /
Ahogy azt az idézet is reprezentálja Jane Austen Mansfield Park című regényéből, az emlékezet egyszerre eltökélt, mégis mulandó. Ránk marad számtalan esemény tartós és maradandó lenyomata, más mozzanatokat azonban mégis elfelejtünk már pillanatokkal a történésük után.

My intetion to write an entry about this subject was my mere interest in it. /
A szándékom, hogy bejegyzést írjak a témáról, csupán puszta érdeklődésemből fakad.

Personally, I have realised that my mind fixes all of my bad memories, so that I'm aware of the certain unpleasant memory, but my emotions and feelings are often change into a positive direction. Sometimes, when I remember something I know was not nice in my past, in a few months or years, I just wave my hands and say 'well, actually it was not so bad'. Is it possible that our mind is programmed to influence our consciousness to maintain its healthy condition in order to move forward? /
Személy szerint észrevettem, hogy az elmém orvosolja az összes rossz emlékemet, mely által tudatában vagyok az adott, kellemetlen emléknek, viszont az érzelmeim gyakran pozitív irányba változnak meg. Néha, amikor visszaemlékszem valamire, amiről tudom, hogy nem volt valami kellemes a múltban, néhány hónapon vagy éven belül csak legyintek, hogy 'hát, igazából az nem is volt olyan rossz'. Lehetséges, hogy az elménk arra van programozva, hogy befolyásolja tudatosságunkat annak érdekében, hogy fenntarthassa annak egészséges állapotát a továbblépés elősegítése céljából?

I did a little research on the Internet, and found some very, very interesting and accurate articles. /
Végeztem egy kis kutatást az Interneten, és találtam néhány nagyon, nagyon alapos és érdekes cikket.

Would you think that we often recall different memories with errors which means we are unable to remember them perfectly, however we think we can? In spite of the failures of our memories' perfection, people have events in their lives which are undeniaby preserved, such as a wedding day or a birth of a baby. William James, an American philosopher and psychologist wrote that “some events are so emotional as they leave a scar upon the cerebral tissues”, meaning that although memory is not always perfect, our mind can accurately preserve a moment in time. /
Gondolnád, hogy gyakran hibásan idézünk fel bizonyos emlékeket, ami azt jelenti, hogy nem vagyunk képesek tökéletesen emlékezni rájuk, habár azt gondoljuk, hogy de? Emlékeink tökéletlenségének ellenére, az életünkben vannak események, amelyek tagadhatatlanul kitörölhetetlenek, csakúgy, mint egy esküvő, vagy egy kisbaba születése. William James, egy amerikai filozófus és pszichológus azt írta, hogy “néhány esemény annyira érzelmes, hogy képes heget hagyni az agy szöveteiben”, ezalatt azt értve, hogy habár az emlékek nem mindig tökéletesen elraktározottak, az elménk képes egy bizonyos pillanatot pontosan megőrizni az időben.


Some of the read articles claimed that bad memories stick better than good ones in our mind, and it is because while you're experiencing a bad event, your brain sharply focuses on the specific detail which happened to you. In contrast, positive or neutral moments stimulate your brain less, and you will more likely forget about certain points. /
Az olvasott cikkek közül néhány azt állította, hogy a rossz emlékek könnyebben megmaradnak, mint a jók, mivel egy negatív esemény átélése során az agyad rendkívül élesen fókuszál a történés részleteire. Ezzel ellentétben, pozitív vagy semleges pillanatok esetén azt kevesebb inger éri, és valószínűleg sokkal inkább el fogsz feledkezni az esemény bizonyos pontjairól.

However, I also found in some articles that both bad and good memories can be stored in our memory equally. The condition of rememberance is just the emotional connection between the event and us. I better believe in this latter supposition, since emotional memory enhancement has been demonstrated across a range of paradigms by lots of scientists, and my own experiences also represent this. /
Habár, néhány cikkben azt találtam, hogy mind a rossz, mind a jó emlékek képesek egyenlő mértékben bevésődni a memóriánkba. Az emlékezés feltétele csupán az érzelmi kapcsolat közöttünk, és az esemény között. Én jobban hiszek ebben az utóbbi feltételezésben, mivel a memória érzelmi alapon való megerősödése egy sor paradigmán keresztül rengeteg tudós által be lett bizonyítva, és saját tapasztalataim is ezt reprezentálják.


The process in order to a previous event to be remembered is also very interesting. According to this, at least three memory phases must occur successfully. Firstly, the event must be recorded by sensory registers and encoded. Secondly, the event must be consolidated into a stable and lasting representation. Thirdly, the event must be retrieved. There is evidence to indicate that when an experience elicits an arousal response, there are emotion-specific processes that are engaged at each of these stages, enhancing the likelihood that information is encoded, consolidated, and retrieved. /
Egy korábbi eseményre való visszaemlékezés folyamatának kialakulása is nagyon érdekes. Ez alapján, legalább három mozzanatnak kell sikeresen végbemennie. Először is, az eseményt rögzítenünk kell érzékszervi 'feljegyzésekkel', és kódolnunk kell azt. Másodsorban, meg kell szilárdítanunk létrehozva ezzel egy tartós, stabil reprezentációt. Harmadsorban, az eseménynek meg kell szépülnie az emlékezetünkben. Bizonyítékok mutatják, hogy amikor egy élmény idegi-hormonális izgalmi reakciót vált ki, az érzelem-specifikus folyamatok elősegítik az említett szakaszokat, megerősítve a valószínűségét annak, hogy az információ kódolt, megszilárdult, és megszépült.

Going back to bad memories, some reviews claim that our mind has its very good solution to cope with them. A team of researchers at the Medical Research Council has discovered that the human brain can intentionally forget unwanted memories via two distinct and opposite processes. These are known as ‘suppression’ and ‘substitution’ which may help people controlling some unwanted memories. /
Visszatérve a rossz emlékekhez, néhány szemle azt állítja, hogy az elménknek megvan a saját, megfelelő megoldása, hogy megküzdjön ezekkel. A Medical Research Council tudósainak egy csoportja felfedezte, hogy az emberi agy képes szándékosan elfelejteni nem kívánt emlékeket két különböző, ellentétes folyamat által. Ezek 'elfojtás'-ként és 'helyettesítés'-ként ismertek, melyek segíthetnek az embereknek néhány nemkívánatos emlék kontrollálásában.

In the method of 'direct suppression', the brain inhibits the processing of the hippocampus, a region of the brain critical for the formation of conscious memories. This interference prevents the memory from ever being recorded in the first place. /
A 'közvetlen elfojtás' folyamata által az agy megakadályozza a hippocampus működését, az agynak azon területét, amely a tudatos emlékek formálásáért felelős. Ez a beavatkozás megelőzi azt, hogy az emlék valaha is elsődlegesen kódolva lehessen.

The other method, called 'thought substitution', doesn't halt the memory from being recorded; instead, the brain alters its own wiring to replace the memory with something else. /
A másik módszer, a 'gondolat helyettesítés' nem állítja meg az emlék rögzítését, ehelyett az agy sajátos módon helyettesíti azt valami mással.

Thank you for reading this article. If you find it useful, please, consider sharing it for the benefit of others. /
Köszönöm, hogy elolvastad a cikket. Ha hasznosnak találod, kérlek oszd meg mások javára is.

You can follow me on Facebook, if you wish. /
Itt követhetsz Facebookon, ha gondolod.

xx Rose

0 megjegyzés:

Post a Comment