Vaccinations / Oltások

How I see vaccinations as a public health inspector student


This is my 4th year that I spend  as a public health inspector studying in Budapest, and by now I slightly understood one of the biggest issues happening beyond public health institutions. This is the system of vaccinations. /
Ez a negyedik évem, amit népegészségügyi ellenőr hallgatóként töltök Budapesten, és mostanra közel megértettem az egyik legnagyobb problémakört, mely a népegészségügyi intézetek keretein belül zajlik. Ez pedig nem más, mint az oltások rendszere.

The public health system supports vaccinations up to 100%, since this is one of its tasks. Besides, it is quite understandable from a different approach too, because public health is operating by a close synergism with pharmaceutical companies, so that vaccinations are products that are literally needed to be sold. /
A népegészségügy 100%-ban támogatja az oltások beadását, hiszen ez az egyik legfőbb feladata. Emellett, ez egy másik nézőpontból megközelítve is érthető, mivel a közegészségügy szoros "szinergizmusban" működik a gyógyszercégekkel, tehát az oltásokat tekinthetjük egyfajta terméknek is, melyet el kell adni.

Do vaccinations have advantages? Yes, there is certainly one. They can ensure  a significant amount of inner peace for some individuals. Sometimes people tend to believe that thanks to a kind of vaccination product, they did a lot to their health, so they are in safe against some type of diseases. /
Vannak az oltásoknak előnyei? Igen, egy biztosan. Néhány egyént jó nagy mennyiségű belső békével képesek ellátni. Néha az emberek azt hiszik, hogy egy bizonyos oltásnak köszönhetően sokat tettek az egészségükért, ezáltal biztonságot élvezhetnek néhány betegséggel szemben.

This attitude is very typical about many parents. They trust blind the healthcare system for the benefit of their children. However, a lot among them do not completely agree with the compulsory vaccinations, but they rather let them bring into effect, just not to oppose with the government, so as with the public health inspector system, and possibly with the administration of justice. There are some parents who surely consider some effect of vaccinations quite questionable, mostly because they can attach certain negative consequences to them. /
Ez a hozzáállás rendkívül jellemző sok szülőre. Vakon megbíznak az egészségügyi rendszerben a gyermekük egészsége érdekében. Habár sokan közülük nem teljesen értenek egyet az oltási kötelezettséggel, mégis sokkal inkább engedelmeskednek annak, csakhogy ne szegüljenek szembe az állammal, így pedig a közegészségügyi rendszerrel, és a bírósággal. Vannak szülők, akik bizonyosan megkérdőjelezhetőnek vélik az oltások néhány effektusát leginkább amiatt, hogy egyes negatív következményt képesek csatolni hozzájuk.Unfortunately, these parents have no choice. They do not have the right to decide if they want their children to be vaccinated or not. If they try to make a choice against a compulsory vaccination, the following progression begins (at least in Hungary):

1. Community/district nurses in mother- and childcare send a database to the public health institue, where the workers explore which children did not get the compulsory vaccination.
2. After this, public health inspectors warn the parents via e-mail to make up the lack of the certain vaccination if needed.
3. Usually the parents answer by e-mail referring the reason why they skipped out the vaccination of their child.
4. The public health institute do not care about it, so after a few e-mails they will warn the parents by a legally binding decision.
5. The parents often get a lawyer, and may continue e-mailing. /

Sajnos ezeknek a szülőknek nincsen választása. Nincsen joguk eldönteni, hogy be akarják-e oltatni a gyermeküket, avagy sem, de ha döntést is próbálnak hozni egy kötelezően meghatározott oltás ellen, a következő folyamat veszi kezdetét (legalábbis Magyarországon):

1. A védőnők adatbázisban rögzítve küldik meg a népegészségügyi intézetnek, hogy mely gyermekek lettek beoltva, és melyek nem.
2. Ezután, a népegészségügyi ellenőrök felhívják a szülők figyelmét e-mailen keresztül, hogy pótolják gyermekük elmaradt oltását.
3. A szülők általában egy válasz e-mailben meghatározzák az okát annak, hogy miért került elmulasztásra az oltás.
4. A népegészségügyi intézetet ez nem érdekli, így néhány e-mail után már bírósági határozattal fogják figyelmeztetni a szülőt, hogy pótolja az oltást.
5. A szülők sokszor ügyvédet fogadnak, és folytatják az e-mailezést.

The game can be played for a half a year, or more, but at the end of the chasing of parents, the court always will decide about the necessity of the vaccination, and if the parents do not agree with this, they have to pay a quite significant amount of financial penalty. /
Ezt a játékot fél éven át is lehet játszani, vagy még tovább, de a szülők 'üldözése' végül úgyis azzal fog végződni, hogy a bíróság az oltás fontossága mellett fog dönteni, és ha a szülők ezzel nem értenek egyet, akkor igencsak jelentős mértékű pénzbüntetésre számíthatnak.

I do not know what about other countries (you can share it with me via email, or comment), but in Hungary your effort almost mean nothing, and  your children will be vaccinated whether you want it or not. /
A gyermeked be lesz oltva, akár akarod, akár nem.

What would I do if I had a child? My heart would break, and I would be very worried, but I let his/her get the vaccination, and I would kept continue believing in the power of healthy eating and clean water. I would support his/her immune system this way to be able to cope with the harmful substances stems from vaccinations. Actually, I did the same for my own health benefit, when the hell was vaccinated out of me because of my previous workplace (microbiological laboratory). /
Mit tennék én, ha gyermekem lenne? Megszakadna a szívem, és rettentően aggódnék, de hozzájárunék az oltáshoz, és továbbra is hinnék az egészséges étkezés, és tiszta víz gyógyerejében. Ilyen módon támogatnám a gyermekem immunrendszerét, hogy képes legyen megküzdeni azon káros anyagokkal, amelyek az oltásból származnak. Tulajdonképpen, a saját egészségem érdekében is így jártam el, mikor az előző munkahelyem miatt (mikrobiológiai labor) oltva voltam, ha kellett, ha nem.

I truly hope that one day, we will have the right
A., to know the real ingredients of vaccionations
B., to enjoy more (real) health education more rather than vaccinations
C., to make our own decisions.

Igazán remélem, hogy egy nap jogunk lesz
A., tudni az oltások valódi összetevőit
B., több (hasznos) egészségügyi oktatásban részt venni, mint oltogatni
C., meghozni a saját döntéseinket.

Thank you for reading this article. If you find it useful, please, consider sharing it for the benefit of others. /
Köszönöm, hogy elolvastad a cikket. Ha hasznosnak találod, kérlek oszd meg mások javára is.

You can follow me on Facebook, if you wish. /
Itt követhetsz Facebookon, ha gondolod.

xx Rose


0 megjegyzés:

Post a Comment