Universal connection by eating


'The power of intuitive understanding will protect you from harm until the end of your days.'

Some people think what we eat does not influence our well-being. However, these days (fortunately!) many of them realise that actually eating plays the most important role in our life to maintain that healthily without diseases. Primarily, it's not stress that ruins our health. It's not even bacteria and viruses from the external environment. This is just what we eat, what kind of elements we choose to build up our cells thus our entire body. /
Néhány ember azt gondolja, hogy amit megeszünk, az nem befolyásolja az egészségünket. Habár manapság (szerencsére!) egyre többen belátják, hogy tulajdonképpen az étkezés játssza a legfontosabb szerepet az életünkben, hogy azt teljes jólétben tarthassunk fenn. Nem a stressz rombolja le az egészségünket elsősorban, és nem is a baktériumok és vírusok a környezetünkben. Ezt csupán az idézi elő, hogy mit eszünk meg, milyen elemeket választunk ahhoz, hogy felépítsük a sejtjeinket, ezáltal pedig az egész testünket.

Understanding and logical thinking comes with mental clarity what we may get from the clean state of our body. I dare to say it, because I have experienced it, and what I write now is my purest perception which I wish to share with you. /
A megértés és logikus gondolkodás együtt jár a mentális tisztasággal amit testünk tisztasága biztosíthat számunkra. Merem ezt mondani, mert tapasztaltam, és amit most írok az a legtisztább megfigyelésem, amit meg kívánok veled osztani.

I don't know how our galaxy had been created. I don't feel like going deeper in religion, nor physics/science. But let's see what is obvious. We have a solar system, and its center is our sun which is stationary. It is by far the most important source of energy for life on Earth, since we all agree that we would not be able to exist without this damn big, hot, lovely star. /
Nem tudom, hogy a galaxisunk hogyan jött létre. Nem kívánok vallásos, sem fizikai/tudományos magyarázatokba bocsátkozni, viszont vegyük figyelembe azt, ami nyilvánvaló. Van egy naprendszerünk, melynek központja a napunk, és ez állandó. Ez messze a legfontosabb energiaforrása a földi létnek, mivel mindannyian egyetértünk abban, hogy nem lennénk képesek létezni enélkül az átkozottul nagy, forró, nagyszerű csillag nélkül.

The sun’s influence on Earth is undeniably powerful. It warms up our planet by heating its surface, as well as the oceans and the atmosphere. This energy affects our weather in the first place, but climate changes also strongly connected to the solar radiation received by Earth. Without sun our planet would be just a frozen solid as we can thank our liquid water for it too. Water is the carrier of all minerals, vitamins, nutrients that living beings uses for life. Everything must be dissolved in water before plants, animals and humans use it. /
A Nap hatása a Földre kétségtelenül erőteljes. Ez melegíti fel bolygónk felszínét, csakúgy mint az óceánokat és a légkört. Elsősorban ez az energia befolyásolja időjárásunkat, de az éghajlati változások is szorosan kapcsolódnak a Föld által elnyelt napsugárzáshoz. Nap nélkül bolygónk csupán egy fagyott tömb lenne, hiszen folyékony vizünket is ennek köszönhetjük. A víz az összes ásványi anyagnak, vitaminnak, tápanyagnak a szállítója, melyeket az élőlények felhasználnak létezésük érdekében. Mindennek vízben oldottnak kell lennie mielőtt a növények, az állatok és az emberek bármit is felhasználnak.

Following by another phenomenon connected to our sun, let's focus on photosnythesis. Photosynthesis is a process of plants and other organisms to convert light energy from the Sun into chemical energy that can be released to fuel their activities when it is needed. Photosynthesis also maintains atmospheric oxygen levels and supplies necessary for life on Earth. Although photosynthesis is performed differently by different species, the process always begins when energy from light is absorbed by proteins called reaction centres that contain green chlorophyll pigments. /
Egy másik, naphoz kapcsolódó jelenséggel folytatva koncentráljunk a fotoszintézisre. A fotoszintézis azon folyamat, mely során a növények és egyéb organizmusok a Nap fényenergiáját kémiai energiává alakítják, és amely energiát fel tudják szabadítani, mikor 'üzemanyagra' van szükségük különböző folyamataikhoz. A fotoszintézis a légkör földi élethez szükséges oxigénszintet -és készleteket is szinten tartja. Habár a fotoszintézis eltérő módon játszódik le különböző fajokban, a folyamat mindig azzal kezdődik, hogy a fényenergia elnyelődik reakciócentrumoknak nevezett proteinek által, melyek zöld klorofill pigmenteket tartalmaznak.

So that what plants are actually doing is they absorb light energy from the Sun, water from the atmosphere and the soil, as well as minerals also from the soil to produce oxygen we breathe, and glucose we use for our bodily functions. /
Így amit a növények valójában véghez visznek az az, hogy fényenergiát nyelnek el a Napból, vizet a légkörből és a talajból, illetve ásványi anyagokat szintén a talajból, hogy oxigént termeljenek, amit belélegzünk, és glükózt, amit felhasználunk testi funkcióinkhoz.

Let me expound one more wonderful phenomenon that will hopefully provide you a good understanding on why we shall eat as many vegetables as we can, at least in 70%. You may heard about it before, but if not, open up your mind now. /
Engedd meg, hogy kifejtsek mégegy bámulatos jelenséget, ami remélhetőleg jó megértést fog számodra biztosítani azzal kapcsolatban, hogy miért szükséges annyi zöldséget ennünk, amennyit csak tudunk, legalább 70%-ban. Hallhattál erről már korábban is, de ha nem, akkor most tárd fel egy kicsit az elméd. 

Beyond every beneficial feature of plants, like they are full of with amino acids, fibers, minerals, vitamins and phytonutrients, they contain another component from which we humans are able to take a huge advantage of. This component is none other than chlorophyll. Vegetables’ green colour is produced by this biomolecule which is the 'blood' of plants, and its molecular structure and chemical components are very similar to the structure of human blood. Their only difference is their central atom, which is magnesium rather than iron in chlorophyll. Chlorophyll contributes to our red blood cell production only with the exchange of this central element. /
A növények minden előnyös tulajdonságán túl ideértve magas aminosav, rost, ásványi anyag, vitamin és fitonutriens tartalmukat, azok rendelkeznek mégegy alkotóelemmel melyből mi, emberek hatalmas hasznot húzhatunk. Ez az összetevő pedig nem más, mint a klorofill. A zöldségek zöld színe ennek a biomolekulának köszönhető, amely a növények 'vére'. Molekuláris szerkezete és kémiai komponensei rendkívül hasonlóak az emberi hemoglobinhoz. Az egyetlen különbség közöttük csupán a központi atomjuk, mely a klorofillban magnézium a vas helyett. A klorofill hozzájárul vörösvértestjeink képződéséhez mindössze ezen központi elem kicserélődésével.

Green plants will become your blood. You also get the Sun energy and the nature's energy by them that strengthtens your connection with the Universe you live in. Believe it or not, this is not a mysterious hype, this is simply based on physics, biology and pure energy. The Earth's magnetic resonances vibrate at the same frequency as your heart rhythms and brain waves. You are the part of the huge allness that embrace you in every second of your life. If you choose natural substances to eat instead of man-made craps, your understanding will come naturally even without seeking for scientific explanations. I also understood all of it fully when I experienced it by myself. I simply knew, and I know. Does it sound unbelievable? Give it a try. /
A zöld növények a véreddé válnak. Általuk hozzájutsz a nap- és a természet energiáihoz, ami erősíti kapcsolatodat az Univerzummal, melyben élsz. Ha hiszed, ha nem, ez nem egyfajta misztikus felhajtás. Mindez egész egyszerűen a fizikán, a biológián és a tiszta energián alapul. A Föld mágneses rezonanciája ugyan azon a frekvencián vibrál, mint a szívritmusod és az agyad hullámai. Annak a hatalmas mindenségnek a része vagy, mely életed minden másodpercében körülölel téged. Ha étrendedben a természetes összetevőket részesíted előnyben a mesterségesekkel szemben, a megértésed ezzel párhuzamosan, természetesen fog kialakulni anélkül, hogy tudományos magyarázatok után kutatnál. Én szintén akkor értettem meg mindezt, miután saját magam tapasztaltam. Egyszerűen tudtam, és tudom. Hihetetlenül hangzik? Próbáld ki.

Take a look at the following pictures which may wake up a sort of silent perception in your senses and thoughts. Do not think, just let the feelings flow through your mind while you are looking at the images. /
Vess egy pillantást a következő képekre, melyek feléleszthetnek egyfajta szunnyadó érzékelést az érzékszerveidben és gondoltaidban. Ne gondolkozz, csak engedd az érzéseket keresztülfolyni az elméden mialatt a képeket nézed.


Thank you for reading this article. If you find it useful, please, consider sharing it for the benefit of others. /
Köszönöm, hogy elolvastad a cikket. Ha hasznosnak találod, kérlek oszd meg mások javára is.

You can follow me on Facebook too, if you wish. /
Itt követhetsz Facebookon, ha gondolod.

xx Rose

4 megjegyzés:

 1. I LOVE LOVE LOVE THIS POST!!

  Lorna | naturally-bee.blogspot.co.uk |

  ReplyDelete
 2. I LOVE that you love it! :) Thank you so much, I will study more about this subject as soon as I accopmlish my final exam (more time) :)

  ReplyDelete
 3. This is the best post you ever wrote :)

  ReplyDelete